Besøk oss på LinkedIn

Kan du oppnå økt livstilfredsstillelse gjennom egenledelse?

God lesning fra Erlend.

Artikkelen er publisert på DagensPerspektiv.no, 19. desember 2016 

 

Hvis en ikke er ærlig med seg selv, blir det desto vanskeligere å få endret hverdagen slik en får tid til det som er viktig for et tilfredsstillende liv.

Forleden hadde Ukeavisen ledelse flere artikler om egenledelse. Sentralt i artiklene var hvordan egenledelse kan bidra til å øke produktiviteten til virksomheten. Enda større verdi vil det være å bruke egenledelse på alle arenaer i livet.

De daglige valgene er livet

«Alle disse dagene som kom og gikk – ikke visste jeg at de var selve livet». Når dagene, ukene og månedene fyker unna, er det mange som kjenner seg igjen i det uttrykket. Det er mange ting vi gjerne skulle ha gjort, men tiden strekker ikke til. Hvordan få tid til alt, uten at det i seg selv blir et problem på grunn av stress og mas? Det er antagelig ikke mulig for noen av oss. Det viktigste er å ha tid nok til det som er betyr mest for en selv, og samtidig ikke ha dårlig samvittighet for det en ikke rekker å bruke tid på.

Det er åpenbart at de store valgene som utdannelse, bosted, jobb, ekteskap og etablering av familie er viktige for den retningen livet tar. Men de daglige valgene, hva vi velger å bruke tiden på og hva vi velger bort, er også viktige. Det er summen av alle valgene vi gjør i hverdagene som er livet. Her kan egenledelse gi et positivt bidrag.

Ønsker og behov

Livet kan deles inn i fire arenaer: personlig, familie, venner og jobb. En slik inndeling gir en god ramme for å tenke over hvilke behov som er viktige og hvorfor. Hvilke arenaer er viktigst, hvilke ønsker har vi for den enkelte arena og hvorfor? For noen vil familien være det viktigste, for andre vil karrieren være viktigst. Innenfor den enkelte arena kan ønskene være mange og varierte. I forbindelse med jobb kan alt fra lederkarriere, faglig utvikling, godt arbeidsmiljø til variasjon og utfordringer stå på ønskelisten. Det som er viktig er å være konkret om hvilke behov og ønsker man har, hvilke mål man setter seg.

Livet er et praktisk sted. Ønsker blir ikke noe annet enn drømmer hvis det ikke knyttes aktiviteter til dem. Hvis du har et ønske om en faglig utvikling, hvilke aktiviteter er nødvendig for å få til det? Utdanning og kurs? Lese seg opp på det aktuelle området? Be om nærmeste leder om å få oppgaver som er relevante? Og hva er forutsetningene? Er du avhengig av andre? Koster det noe? Skriv det ned på et papir, det gjør det mer konkret og forpliktende.

Tydelige tanker om behov, ønsker og aktiviteter gjør det enklere å gjøre de daglige valgene som kan gi et liv som er i samsvar med ønskene. Det gjør det også enklere å forklare andre de valgene en gjør og dermed styre forventningene til andre rundt deg. Jeg har som leder hatt medarbeidere som gjorde en god jobb og som bidro mye til firmaets resultater, men som var tydelig på at familien kom først, og at det begrenset innsats utover normal arbeidstid. Som nærmeste leder er det enklere å planlegge og lede når en vet hva som er medarbeidernes prioriteringer.

Dekkes behovene?

Hvordan er du sikker på at du faktisk bruker tiden din på det som er viktig for deg? At det er de riktige behovene å dekke, ønskene å følge, de riktige målene å realisere? Det er viktig å stoppe opp med jevne mellomrom og tenk igjennom: Har jeg gjort det som jeg mener er viktig? Har jeg og min samlivspartner fått kjærestetid sammen, slik at forholdet blir ivaretatt? Har jeg fått utviklet kompetanse og ferdigheter som åpner for nye jobbmuligheter eller som gjør at en fortsatt er relevant i arbeidsmarkedet? Hvis jeg ikke gjør noe av det, eller mye mindre enn jeg mener er viktig, hvorfor det? Har det vært en periode der mye annet har kommet i veien, eller er det slik at du har glemt det? Er det ikke så viktig for deg som du trodde?

Det er ikke målet at det hele tiden skal være en eller annen stabil fordeling av tid mellom de viktigste aktivitetene i livet. Det vil alltid være perioder med ubalanse. Plutselig skjer det noe veldig krevende på jobb og det vil være mindre tid til annet enn familie i tillegg. Eller det skjer ting i familien som begrenser muligheten for å være med på spennende, men tidkrevende, oppgaver på jobb eller tid til venner og egenaktiviteter. Kunsten er over tid å unngå en så stor ubalanse at en går på en smell, eller at en opplever stor frustrasjon eller mistrivsel i livet. Men det forutsetter at en er ærlig med seg selv når «hvorfor» skal besvares. Hvis en ikke er ærlig med seg selv, blir det desto vanskeligere å få endret hverdagen slik en får tid til det som er viktig for et tilfredsstillende liv.

Alt er i endring – livet er nå

«Man kan ikke to ganger gå ned i den samme elv» sa den greske filosofen Heraklit. Alt er i endring, også vi mennesker. Behov endrer seg over tid fordi vi endrer oss i takt med de erfaring vi gjør oss, og fordi rammebetingelsene endrer seg. Arenaene i livet vil ha ulik betydning i de ulike fasene i livet. Den fasen jeg er i akkurat nå byr på sine muligheter, og det jeg ikke har tid til å gjøre nå kan jeg få tid til å gjøre senere i livet. Samtidig er det viktig å huske på at en tidligere i livet har hatt rikelig anledning til å holde på med aktiviteter som har gitt mye glede, men som det er mindre tid til akkurat nå. Alt har sin tid, og mulighetene kan komme tilbake.

2017 står for døren. Når du kommer til den siste dagen i 2017 og ser deg tilbake, hva fikk du til for deg selv og for andre i løpet av det året? Hvilke prioriteringer var nødvendig, hvilke valg måtte du gjøre? Et aktivt forhold til behov og ønsker og hvordan de kan dekkes, vil gjøre det mulig å få mye livstilfredshet i 2017, uavhengig av hvilken livsfase man er i.

    

Les også tidligere innlegg fra Erlend

Digital agenda for Norge» - fra talk til walk, DagensPerspektiv.no, 22. november 2016

Har virksomhetsledere og IT-ledere for lav digital kompetanse? Nå kan de vente seg et digitalt taktskifte?

Teknologi er ikke Regjeringens største digitale utfordring - 3.10.2016

Digitalisering av offentlig sektor er i fokus. Fokuset drives av de mange mulighetene som følger av utviklingen av teknologi og av digitale tjenester i privat sektor. De digitale tjenestene skal sette brukerne i sentrum og være helhetlige på tvers av virksomheter og sektorer. Den ambisjonen utfordrer grunnleggende trekk ved offentlig sektor.

Tvetydige politikere er nødvendig for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp - 8.8.2016

Mange etterspør tydeligere politikere og uttrykker frustrasjon over det som oppleves som politisk tåketale. Paradokset er at tvetydige politikere er nødvendig for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp.    

Innovasjon. Nirvana eller Armageddon? - 1.6.2016

Erlend spør om vi vil evne å styre og kontrollere innovasjon på de områdene der menneskehetens undergang er et mulig resultat, i sin blogg på "Dagens Perspektiv".

Troen på det uoppnåelige? - 9.5.2016

Erlend kommenterer produktivitetskommisjonens siste rapport og spør om den konkluderer med noe som er uoppnåelig.

Digital innovasjon – om å feile raskt og feile billig - 16.11.2015

Denne gang sammen med Tov Tovsen: Skyene er mørke og truende i horisonten. Værmelderne er ikke entydige. Alle forståsegpåere peker på viktigheten av innovasjon nå som oljealderen er på hell. Den som skal lykkes må både være risikovillig og smidig.

Digital tillit - 2.11.2015

Lønnsomme digitale tjenester forutsetter digital tillit hos brukerne. Virksomheter som ikke skaper nødvendig tillit vil tape i kampen om brukerne. Det gjelder både private og offentlige virksomheter, selv om konsekvensene blir forskjellige

Hvordan bygge tilit - 29.7.2015

I artikkelen argumenterer han for at de lederne og organisasjonene som oppnår de beste resultatene er de som skaper resultater i samarbeid med andre, og at resultatfremmende samarbeid forutsetter tillit. Videre peker han på ulike måter å bygge slik tillit på.

Digitale plikter - 25. juni 2015

I dette innlegget reflekterer han litt over skattedirektør Hans Christian Holte sin kronikk i Dagens Næringsliv: "Fra forenklet til for enkelt?"  

Et prosjekt er en båt. Interessentene er havet - 16. juni 2015

Temaet denne gangen er viktigheten av god interessentstyring, og at det innebærer mer enn å lage en kommunikasjonsplan.

Ledelse av uløselige problemer - 14. desember 2014

Håndtering av svært komplekse problemer i samfunnet stiller nye og utfordrende krav til lederskap i offentlige sektor, en sektor mange mener er preget av fravær av god ledelse.

De vises stein - 8. desember 2014

Bedre koordinering er fenomenet som politikere og byråkrater i alle land jakter på. Skal vi som borgere oppleve at våre felles fremtidige utfordringer blir håndtert på en tilfredsstillende måte, må løsninger utformes og implementeres på en bedre måte enn i dag. Det er forvaltningens svar på De vises stein. 

Forvaltningens styringsprinsipper svekker evnen til å løse fellesskapets utfordringer - 6. oktober 2014

Her følger han opp forrige innlegg ”Regjeringens uløselige problemer”. I dette nye innlegget er hans påstand at forvaltningens styringsprinsipper svekker evnen til å løse fellesskapets utfordringer.

Regjeringens uløselige problemer - 15. september 2014 

Den blåblå regjeringen er snart ett år inn i realiseringen av sin politiske plattform. I valgkampen om tre år vil mange av de viktigste sakene i plattformen fortsatt være uløste, fordi de ikke lar seg løse. 

Det innovative spenningsfeltet - 18. mars 2014

Om innovasjon i Offentlig sektor. 

Sterkere politisk lut for lønnsomme offentlige anskaffelser - 27. februar 2014

"I et debattinnlegg i DN 27.01 skriver Roar Jakobsen og andre bidragsytere at rigide regler og enda stivere praksis ved offentlige anskaffelser gir store tap. Medisinen som foreskrives er et betydelig kompetanseløft. Det er vel og bra, men en vesentlig forbedring av situasjonen krever flere virkemidler og sterkere lut".  

Innlegget er også publisert på Digi.no

Lønnsomme feil - 20. februar 2014

"Regjeringen har en tydelig ambisjon om avbyråkratisering gjennom færre regler og retningslinjer. Det krever større toleranse for udekkede behov, feil og mangler, men også rom for lønnsomme feil."  

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon